Politika privatnosti Time Tracking at School Mobilne Aplikacije

Izjava o privatnosti

Kompanija Simula d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu Simula), Čika Stevina 10, Novi Sad, matični broj: 21249939, PIB: 109827697, je vlasnik i izdavalac Time Tracking at School Mobilne Aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu Time Tracking at School Aplikacije) kao i Time Tracking at SchoolWEB Portala https://www.uskolisam.com/ (u daljem tekstu Time Tracking at School WEB Portal).

Sa ovom izjavom o privatnosti Simula obaveštava svoje klijente, dobavljače ili osobe koje su na drugi način uključene u obradu ličnih podataka koje Simula obavlja u toku aktivnosti navedenih u ovoj izjavi o privatnosti. Simula je odgovorna za sadržaj Time Tracking at School Aplikacija i obradu ličnih podataka u vezi sa tim, ukoliko se drugi predstavnik izričito ne poziva na to.

Privatnost korisnika Time Tracking at School Aplikacije je od posebnog značaja za kompaniju Simula. Kompanija Simula je posvećena poštovanju Vaše privatnosti i poverljivosti Vaših podataka.

Time Tracking at School Aplikacija i Time Tracking at School WEB Portal

Simula upravlja Time Tracking at School Aplikacijom koja korisnicima nudi mogućnost da evidentiraju lokaciju svog deteta. Izjavu o privatnosti i uslove korišćenja Time Tracking at SchoolMobilne Aplikacije i Time Tracking at SchoolWEB Portala od strane korisnika i obrade podataka u vezi sa tim možete pronaći na sledećem <a href='/terms/' target='/_blank/'>linku</a>.

Lične podatke koje nam klijenti stavljaju na raspolaganje u vezi sa korišćenjem Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala (kao što su e-mail adrese i sl.) koristi Simula za implementaciju Time Tracking at School Aplikacija Servisa koji isporučuje putem Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala.

Korisnik Time Tracking at School Aplikacije (u daljem tekstu Korisnik) korišćenjem ili pristupanjem Time Tracking at School Aplikacijama pristaje da svojevoljno, bez prinude, pretnje zablude i bilo koje mane volje, na Politiku privatnosti Time Tracking at School Mobilne Aplikacije (u daljem tekstu Politika privatnosti).

Kompanija Simula ima pravo da prikuplja, koristi, obrađuje sve podatke koji se prikupljaju u okviru Time Tracking at School Aplikacije koji predstavljaju sastavni deo Politike privatnosti. Kompanija Simula se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012 – odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti isključivo za potrebe Time Tracking at School Servisa i Korisnika, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnik može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

Kompanija Simula podleže prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrši obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Vrste podataka o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koji se prikupljaju: ime i prezime Korisnika, broj telefona Korisnika, e-mail adresa, adresa škole Korisnika

Ne prikupljamo naročito osetljive podatke o ličnosti.

Svrha obrade

Podaci se prikupljaju i obrađuju za potrebe krajnjih korisnika Time Tracking at School Platforme i pružanja usluge evidencije lokacije deteta Korisnika

Način prikupljanja i čuvanja podataka

Prikupljanje podataka se radi preko Time Tracking at School Mobilne Aplikacije i to na sledeći način:

Putem Mobilne aplikacije preko koje se GPS podaci prikupljaju radi evidencije lokacije deteta korisnika. Mobilnu aplikaciju mogu da koriste samo registrovani korisnici koji su dobiju aktivacioni kod na mobilni telefon u formi SMS poruke. Svi podaci se čuvaju u elektronskom obliku u sigurnom okruženju i u skladu sa najvišim industrijskim standardima koji se odnose na pristup podacima. Podacima mogu da pristupe samo krajnji korisnici, odnosno Korisnici preko svojih mobilnih aplikacija (personalizovane podatke). Aplikacija je ograničena da radi samo u periodu koji je krajnji korisnik odredio sve van zadatog perioda aplikacija nije aktivna u smislu prikupljanja podataka.

Rok čuvanja i upotrebe podataka

Čuvaju se samo u periodu korišćenja Time Tracking at School Aplikacija, odnosno beleže se samo podaci u vremenu koje je evidentirano kao radno vreme krajnjeg korisnika.

Preduzete mere zaštite

Svi podaci koji su implementirani se štite u skladu sa industrijskim standardom i korišćenjem tehnologije za autentifikaciju i autorizaciju pristupa. Svi servisi baza podataka, odnosno aplikativnih servera koriste isključivo integrisani model autentifikacije i autorizacije kao najviši nivo bezbednosti pristupa podacima i servisima. Ujedno sama infrastruktura podržava sve najvažnije industrijske standarde u oblasti bezbednosti podataka.

Sigurnost podataka

Zaštita ličnih podataka vrši se primenom odgovarajućih organizacionih i tehničkih mera. Ove mere uključuju naročito zaštitu od neovlašćenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korišćenja i manipulacije.

Bez obzira na napore da se kontinuirano održava adekvatno visok standard brige, ne može se isključiti da informacije koje otkrijete preko nas putem interneta su posmatrane i korišćene od strane drugih osoba.

Imajte na umu da mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste za otkrivanje informacija nastalih kao posledica grešaka tokom prenosa podataka koje nisu izazvane od strane nas i/ili neovlašćenog pristupa od strane trećih strana (npr. hakerski napad na e-mail ili telefon, presretanje faksova).

Zalažemo se da osiguramo da se curenje podataka ranije prepozna i da se, ako je primenljivo, po potrebi prijave našim korisnicima, kao i nadležnom nadzornom organu, pozivajući se na odgovarajuće pogođene kategorije podataka.

Korisnik je saglasan da kompanija Simula sve podatke koji se nalaze u okviru Time Tracking at School Aplikacija, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka i dostavljanja sadržaja putem Time Tracking at School WEB Portala i Time Tracking at School Aplikacija, odnosno omogućavanja dodatnih servisa Korisnicima Time Tracking at School Aplikacija i Time Tracking at School WEB Portala.

Korisnik će prilikom instaliranja svake nove verzije Time Tracking at School Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (GPS senzor i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika.

Korisnik u svakom trenutku može putem Time Tracking at School Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru Time Tracking at School Aplikacije.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa politikom zaštite podataka Simule, možete nas kontaktirati u bilo koje vreme koristeći data-protection@uskolisam.com

Ova Pravila privatnosti stupaju na snagu 12.12.2019. godine i važiće do donošenja novih.