Opšti uslovi korišćenja Time Tracking @School

1. Kompanija Simula d.o.o. Novi Sad, (u daljem tekstu Simula), Čika Stevina 10, Novi Sad, matični broj: 21249939, PIB: 109827697, je vlasnik i izdavalac Time Tracking at School mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim platformama (u daljem tekstu Time Tracking at School Aplikacija) kao i Time Tracking at School WEB Portala https://uskolisam.com/ (u daljem tekstu Time Tracking at School WEB Portal).

2. Svako punoletno fizičko lice koje popuni Elektronsku Pristupnicu u okviru Time Tracking at School Aplikacije ili Time Tracking at School WEB Portala (u daljem tekstu Elektronska Pristupnica), sa svim neophodnim podacima u svoje lično ime, ili se uloguje putem Facebook javnog profila, pristaje na Opšte uslove korišćenja Time Tracking at School i može da koristi sve funkcije Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala.

3. Kompanija Simula ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u Elektronskoj Pristupnici koja predstavlja sastavni deo Opštih uslova korišćenja Time Tracking at School. Kompanija Simula se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima Time Tracking at School, kao i podatke o transakcijama iste čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti za svoje potrebe i potrebe partnera Time Tracking at School koji su označeni na Time Tracking at School WEB Portalu, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ažuran spisak eksternih partnera sa kojima je kompanija Simula zaključila poseban Ugovor o partnerstvu u Time Tracking at School, kod kojih je moguće koristiti Time Tracking at School Aplikaciju, dostupan je na Time Tracking at School WEB Portalu, kao i u ostalim Time Tracking at School promotivnim materijalima.

4. Korisnik podataka, Rukovalac podataka i Obrađivač podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, je kompanija Simula.

5. Obrađivač podataka u smislu čuvanja i skladištenja podataka, prema odredbama Zakona o zaštiti podataka ličnosti, je kompanija Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Podaci Korisnika Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala se čuvaju/skladište na Microsoft Cloud platformi Azure (https://azure.microsoft.com/) prema dostupnom industrijskom standardu https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR.

6. Kompanija Simula kao vlasnik Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala, zadržava pravo da u svakom trenutku i bez dodatne najave, povuče Time Tracking at School Aplikaciju i/ili i Time Tracking at School WEB Portal iz upotrebe, kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Time Tracking at School, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku na web <a href='/terms/' target='/_blank/'>sajtu</a> i u okviru same Time Tracking at School Aplikacije.

7. Time Tracking at School Aplikaciju i Time Tracking at School WEB Portal može koristiti samo registrovani Korisnik Time Tracking at School čije se obavezni podaci (ime i prezime, datum rođenja, broj mobilnog telefona, pol) nalaze u Zbirci podataka „Evidencija korisnika Time Tracking at School platforme“ koja je registrovana kod Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom. Kompanija Simula kao vlasnik Time Tracking at School Aplikacije i Time Tracking at School WEB Portala zadržava pravo, da u svakom trenutku proveri identitet Korisnika Time Tracking at School, putem pozivanja registrovanog mobilnog telefona Korisnika Time Tracking at School i provere obaveznih podataka.

8. Korisnik Time Tracking at School može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, te da je dužan da Rukovaocu Podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.

9. Rukovalac, Obrađivač i Korisnik podataka o Korisniku Time Tracking at School podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

10. Korisnik Time Tracking at School je saglasan da kompanija Simula sve podatke koji se nalaze u okviru Elektronske Pristupnice, odnosno do kojih je došla preko Time Tracking at School WEB Portala, socijalnih mreža i Time Tracking at School Aplikacija, a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka, dostavljanja marketing sadržaja putem Time Tracking at School WEB Portala, socijalnih mreža i Time Tracking at School Aplikacija, odnosno isporuku kupljene/naručene robe preko Time Tracking at School WEB Portala i Time Tracking at School Aplikacija.

11. Korisnici Time Tracking at School koji nisu u periodu od 6 meseci imali ni jednu transakciju u okviru Time Tracking at School mogu biti isključeni, odnosno takvi Korisnici Time Tracking at School jedino na pisani zahtev poslat na office@uskolisam.com mogu biti uključeni ponovo u Time Tracking at School.

12. Svako neovlašćeno korišćenje, pokušaj reverznog inženjeringa ili zloupotreba Time Tracking at School WEB Portala i/ili Time Tracking at School Aplikacije biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima i povlači trajno oduzimanje prava korišćenja Time Tracking at School WEB Portala i/ili Time Tracking at School Aplikacije.

13. Korisnik Time Tracking at School će prilikom instaliranja svake nove verzije Time Tracking at School Aplikacije dobiti jasne informacije o potrebnim pravima i saglasnostima na korišćenje mobilnog telefona, odnosno pripadajućih delova telefona (kamera, lokacija i sl.) koji se moraju eksplicitno prihvatiti od strane Korisnika Time Tracking at School Aplikacije.

14. Korisnik Time Tracking at School u svakom trenutku može putem Time Tracking at School WEB Portala i/ili Time Tracking at School Aplikacije, odnosno putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru Elektronske Pristupnice.

15. Korisnik Time Tracking at School pristaje na Opšte uslove korišćenja Time Tracking at School svojevoljno, bez prinude, pretnje zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnom potvrdom na Elektronskoj Pristupnici i Opštim Uslovima korišćenja Time Tracking at School.

16. Ova opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 12.12.2019. godine i važiće do donošenja novih.